ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]

การจ้างเหมาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจักษุโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาขน)