ผู้บริจาค

ร้านม่าหมวย

ร้านม่าหมวย บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน ๗๐,๐๒๐ บาท เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑