ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาล เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด

เรียน ผู้สนใจ รวมประมูลราคาครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพ ตามรายละเอียดแนบ