ข่าวประสัมพันธ์

รายการครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพขายทอดตลาด (ชุดที่1)