ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mAs)

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mAs) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)