ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่อง ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น

โรงพยาบาลเสลภูมิประกาศแจ้งช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น ข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและระบบการบริการต่างๆ