ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลเสลภมิรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลเสลภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเสลภูมิ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามรายละเอียดที่แนบมานี้