ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลเสลภมิรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลเสลภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเสลภูมิ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้