ธนาคารคนดี

รางวัลเชิดชูเกียรติดีเด่น ด้านการบำบัดรักษา ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 นางกาญจน์วจี จตุเทน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการบำบัดรักษาตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราปปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมชั้น 5 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด