กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ฯ ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู และต้องดำเนินงานตามพรบ.คอมพิวเตอร์และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน