ITA : 2564

EB1 (ข้อ 1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน