กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ

ประกาศกรทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

ประกาศกรทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558