หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง โทรฯภายใน
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ธนาคารคนดี
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
งานเวชระเบียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  คำสั่ง(งานพัสดุ)
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo care
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
  คณะ กก. พบส. จ.ร้อยเอ็ด
  แบบตรวจสอบอุปกรณ์ รถREFER
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริจาคทรัพย์
 
 
09/01/2562 15:56:52
ร้านม่าหมวย
ร้านม่าหมวย บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน ๗๐,๐๒๐ บาท เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑      
09/01/2562 15:54:14
คุณสมพงษ์ เอียดเหล็ก
คุณสมพงษ์ เอียดเหล็ก
บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑     
06/09/2561 11:17:01
อาจารย์เอนก -อาจารย์สำอางค์ อนันตภูมิ
บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 70,000 บาท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559      
06/09/2561 11:14:39
รองศาสตราจารย์วารี ระกิติ
คุณพ่อกันหา -คุณแม่สาย -รองศาสตราจารย์วารี ระกิติ
บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 140,000 บาท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559      
06/09/2561 11:10:21
พระครูอุดมวิจารณ์ (หลวงตาแล) และ ญาติธรรม
บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 445,000 บาท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560     
06/09/2561 11:07:13
30. คุณวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์-จนท.สสอ.เสลภูมิและชมรม อสม.เสลภูมิ
คุณวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์-จนท.สสอ.เสลภูมิและชมรม อสม.เสลภูมิ บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 70,000 บาท เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560      
06/09/2561 11:03:00
คุณสมนึก-คุณวรวิชญ์ อ่อนนุช
บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 70,000 บาท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559      
06/09/2561 10:57:14
พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
บริจาคเงินเเพื่อสนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคารสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
มูลค่า 140,000 บาท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561     
06/09/2561 10:21:20
คุณยายละมุล อาจสมรรถ
บริจาคเงินเเพื่อสนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคารสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
มูลค่า 70,000 บาท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558      
06/09/2561 10:19:49
คุณวารี พรหมชัยนันท์ พร้อมครอบครัว
บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 70,000 บาท เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559     
1 | 2   |   3   |   4   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8