หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง โทรฯภายใน
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
งานเวชระเบียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  คำสั่ง(งานพัสดุ)
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo care
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
  คณะ กก. พบส. จ.ร้อยเอ็ด
  แบบตรวจสอบอุปกรณ์ รถREFER
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 
06/06/2561 10:57:51
แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561     
06/06/2561 10:43:16
สรุปจำนวนข้อร้องเรียน
สรุปจำนวนข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากผู้รับบริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ     
06/06/2561 10:29:31
หน่วยงานรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
กำหนดหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน     
06/06/2561 10:04:46
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     
06/06/2561 09:52:26
แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้่าง พ.ศ.2560
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่อง ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560     
06/06/2561 09:41:56
แนวทางการตรวจสุขภาพบุคลากรในวัด
แนวทางการตรวจสุขภาพบุคลากรในวัด (พระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี) กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว และบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด     
06/06/2561 09:30:29
ตารางการออกให้บริการ
ตารางการออกให้บริการ โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในวัด (พระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี)     
06/06/2561 09:24:26
สรุปผลการตรวจสุขภาพ
ขอส่งสรุปการตรวจสุขภาพบุคลากรในวัด     
06/06/2561 09:18:37
แนวทางการตรวจสุขภาพ
แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็น และเหมาะสมสำหรับกลุ่มวัยทำงาน (อายุ 18-60 ปี)     
05/06/2561 16:21:01
ระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระเบียบการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561     
1 | 2   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8