หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง โทรฯภายใน
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ธนาคารคนดี
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
งานเวชระเบียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  คำสั่ง(งานพัสดุ)
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo care
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
  คณะ กก. พบส. จ.ร้อยเอ็ด
  แบบตรวจสอบอุปกรณ์ รถREFER
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม
 
 
14/07/2563 09:59:06
การพัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาในคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิอาเภอเสภูมิ
การพัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาในคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิอาเภอเสภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้วิจัย นางสาวอัชฌามณี ศรีหะวงค์ตาแหน่ง เภสัชกร สถานที่ปฎิบ...     
14/07/2563 09:58:09
สุขา พาสุข
สุขา พาสุข
นางสาววิภาดา แก้วสะอาด ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด รพ.เสลภูมิ     
14/07/2563 09:57:07
บทความวิจัยเรื่อง ผลของการใช้แบบเฝ้าระวังสัญญาณเตือนMEWS ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสลภูมิ
บทความวิจัยเรื่อง ผลของการใช้แบบเฝ้าระวังสัญญาณเตือนMEWS ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสลภูมิ     
14/07/2563 09:56:06
ช ช้าง 5 ตัว นำชัยบำบัดครบ ชีวิตปกติสุข
ช ช้าง 5 ตัว นำชัยบำบัดครบ ชีวิตปกติสุข
นางกาญจน์วจี จตุเทน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เสลภูมิ     
14/07/2563 09:54:57
การพัฒนาระบบการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จากละอองฝอย ขนาดใหญ่
การพัฒนาระบบการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จากละอองฝอย ขนาดใหญ่ ในงานทันตกรรม โดยกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเสลภูมิ     
13/07/2563 16:22:59
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย นางสาวณัฐวรรณ แพงศร โรงพย...     
13/07/2563 16:05:45
นวัตกรรม ขวดกวาดไข่วิ่งไล่ยุงลาย
นวัตกรรม ขวดกวาดไข่วิ่งไล่ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
โดย นายเฉลิมวุฒิ สุวรรณเวียง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขวาว ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด     
13/07/2563 16:04:10
ผลของการให้การพยาบาลระบบสนับสนุนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผลของการให้การพยาบาลระบบสนับสนุนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย ยวนจิตร ภักตะภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
     
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8