หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเด่น
 
 

จ่ายตรงไม่ต้องทดลองจ่าย เริ่ม 4 พ.ค.61

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางสุวรรณี สุวรรณท้าว พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ.หอประชุมอำเภอเสลภูมิ นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่ ได้แก่ นายศุภชัย แดงวิบูลย์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสลภูมิ นายจักรพงษ์ เพ็งโสภา ปลัดอำเภอ นางปริษา วงษ์ศรีแก้ว ปลัดอำเภอ และนายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ
นางสุวรรณี สุวรรณท้าว ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบัญชีกลาง จะเริ่มโครงการ เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอกด้วยบัตรประชาชน โดยไม่ต้องทดลองจ่าย เพียงแสดงบัตรประชาชนที่มีเลข 13 หลัก หรือเอกสารแสดงตนอื่นๆเพื่อยืนยันสิทธิในกรณี บุตรที่ยังไม่มีบัตรประชาชน สำหรับ ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญและครอบครัวที่มีสิทธิตามกฎหมาย โดยจะเริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
///////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
อุษณีย์ พิมพิลา //ภาพ
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8