งานทั่วไป

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการทำ R2R

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการทำ R2R รุ่นที่ 3 บรรยายโดย ภญ.พัชริยา โทนหงษา และ ทพ.สุรศักดิ์ โกมาลย์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559